Упокоїлася в Господі Емілія Пецух. Парастас - понеділок 22.07 год.19.00. Похорон - вівторок 23.07 год. 10:00
Festiwal Twórczości Sakralnej


Legnicka parafia jest dużym ośrodkiem ewangelizacyjnym na południowym obszarze eparchii wrocławsko-gdańskiej. Od 2006 roku odbywają się tutaj festiwale twórczości sakralnej. Te cykliczne spotkania są kierowane do wiernych z dekanatów wrocławskiego i zielonogórskiego. Na naszej scenie prezentowali się już wykonawcy z Wrocławia, Zamienic, Lubina, Szprotawy, Zielonej Góry oraz Legnicy. Głównym celem każdego legnickiego festiwalu jest podsumowanie pracy katechetycznej dzieci i młodzieży, aktywizowanie do uczestnictwa w modlitwie liturgicznej, motywowanie kreatywności i aktywności w życiu wspólnoty, zachęcanie do kierowanie się chrześcijańskimi wartościami oraz integracja środowisk parafialnych. To zadanie jest realizowane poprzez trzy podstawowe elementy programu, na który składają się:
 • Wspólna modlitwa z aktywnym udziałem dzieci i młodzieży, połączona z przyjęciem sakramentów Pojednania i Eucharystii.
 • Prezentacja twórczości religijnej na scenie.
 • Rekreacja - spotkania, gry i zabawy.
Każdego roku uczestnicy zgłębiają określony temat. Inspiracją dla prezentowanej twórczości są wybrane treści Pisma Świętego, bieżące wydarzenia w Kościele, ważne rocznice oraz nauczanie Pasterzy Kościoła.

I Festiwal Twórczości Sakralnej w Legnicy odbył się 15 czerwca 2006 r.
Spotkanie odbywało się pod hasłem „Ewangelia według dzieci”. Jego uczestnikami byli młodzi wykonawcy z Legnicy, Wrocławia i Zielonej Góry. W programie znalazły się między innymi wiersze i inscenizacje: „Ewangeliści i ich dzieło”, „Cztery Świece”, „Piotr - głowa Kościoła”, „Chrystus zmartwychwstał”, „Dwie drogi”. Przedstawienia te ukazały postaci czterech ewangelistów i kunszt ich dzieła, a także przypomniały główne wydarzenia ewangeliczne takie jak: wybór apostołów i ich misję zbawiania ludzi. Jury festiwalu zrezygnowało z konkursowej formy nagradzania uczestników i przyznało wszystkim równorzędne nagrody. Pierwsze legnickie spotkanie uświetnił występ parafialnego zespołu „Damo radu” .II Festiwal Twórczości Sakralnej odbywał się 16 czerwca 2007 r. pod hasłem „Cerkiew skarbem mego narodu”. W związku z 60 rocznicą Akcji Wisła przesłaniem festiwalu było ukazanie tego, jak wielką rolę odegrała Cerkiew greckokatolicka dla przesiedlonej ludności, która wykorzeniona ze swoich ziem była skazana na całkowitą asymilację. Swoje programy artystyczne przedstawili parafianie z Lubina, Legnicy, Wrocławia i Szprotawy. Najmłodsi artyści zaprezentowali montaż „Idę do cerkwi”, nieco starsi uczniowie z klasy trzeciej zaprezentowali inscenizację „Cerkiew skarbem narodu”. Klasa czwarta pokazała montaż „Cerkiew - nasza wspólnota”, a klasa szósta przygotowała przedstawienie „Zagubiony skarb”. W wykonaniu gimnazjalistów mieliśmy okazję zobaczyć inscenizację „Przypowieść o zaproszonych na uroczystą wieczerzę”. Przedstawiciele z Zielonej Góry przedstawili natomiast tragiczne losy naszej Cerkwi w okresie prześladowań. Lubinianie, Szprotawianie, uczniowie z Dąbia przywieźli ze sobą kilka wierszy oraz piosenki. Muzyczne talenty prezentowali też wykonawcy z Wrocławia. Całe spotkanie urozmaicone było festiwalową piosenką o. Petra Połowko pt. „Cerkwa moja”.W sobotę 7 czerwca 2008 odbył się w Legnicy III Festiwal Twórczości Sakralnej „Chrystus - drogą, prawdą i życiem”, podczas którego, swą religijną twórczość zaprezentowały dzieci z Legnicy, Wrocławia, Szprotawy i Lubina. Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu była refleksja nad naszym chrześcijańskim powołaniem. Festiwal odbył się także w duchu 1020 - rocznicy Chrztu Rusi-Ukrainy. Na scenie zobaczyliśmy inscenizacje: „Niewidzialni goście”, „Chrystus światłość dla świata”, „Idź za mną”, „Nasiona”, Chrystus - naszym skarbem”, „Powołanie - zaproszeniem do zbawienia”, a także wiersze i piosenki religijne na czele z festiwalową piosenką Państwa Trojanowskich „Boże, mój Boże”.Podczas IV Festiwalu Twórczości Sakralnej dnia 13 czerwca 2009 r. swą twórczość religijną zaprezentowały dzieci i młodzież z Zielonej Góry, Szprotawy, Wrocławia i Legnicy. Hasło tegorocznego festiwalu: ,,Odczytujemy apostolskie drogowskazy", było tematycznym nawiązaniem do roku Św. Pawła obchodzonego w Kościele. W zaprezentowanych artystycznych programach dzieci ukazały prawdę, że każdy człowiek, na wzór św. Pawła, jest powołany do dawania świadectwa wiary w Chrystusa, który jest jedynym sensem życia ludzkiego. Na program Festiwalu złożyły się recytacje w wykonaniu Szprotawianek „Akt wiary”, „Zaufanie”, „Owoce Ducha Świętego”, inscenizacje: „Nawrócenie Szawła” (kl.5), „Apostoł - Boże narzędzie” (kl.6), „Skarby Kościoła” (Wrocław), „Powołanie Pawła we współczesności” (kl.3). Ciekawą formę telewizyjnego show zaprezentowali parafianie z Zielonej Góry, którzy przeprowadzili wywiad ze Św. Pawłem. Tegoroczny festiwal, był kolejną okazją by podzielić się Słowem Bożym i zachęcić wszystkich do życia nim na co dzień.Mottem V Festiwalu Twórczości Sakralnej, który odbył się 19 czerwca 2010 w Legnicy, były słowa zaczerpnięte z Pierwszej Księgi Samuela: "Mów Panie, bo sługa Twój słucha" (2, 10). Wykonawcy z południowych dekanatów naszej eparchii starali się ukazać pozytywną rolę księży oraz osób zakonnych w głoszeniu Ewangelii i zbawieniu człowieka. Młodzi artyści ilustrowali w formie przedstawień, deklamacji i piosenek temat ogłoszonego w tym czasie „Roku Chrześcijańskiego Powołania”. Widzowie mieli możliwość zobaczyć, w wykonaniu legnickich uczniów z klasy III, inscenizację o Samuelu. Ponadto parafianie z Zamienic zaprezentowali program „Pan jest moją miłością”, zaś grupa uczniów z klasy V i VI pokazała inscenizację o Błogosławionym Klemensie Szeptyckim. Legniccy gimnazjaliści przedstawili program „Rozmowa o powołaniu”. Oprócz tego zabrzmiało jeszcze wiele piosenek i wierszy na temat chrześcijańskiego powołania.18 czerwca 2011 odbył się VI Festiwal Twórczości Sakralnej. Tym razem uczestnicy uczcili wydarzenie beatyfikacji papieża Jana Pawła II, a Jego słowa „Nie lękajcie się - otwórzcie drzwi Chrystusowi”, stanowiły motto festiwalu. Na program uroczystości złożyły się przedstawienia: „Servus Servorum Dei” (Parafia Wrocław), „Abecadło małego chrześcijanina” (Legnica), „Ślady papieża” (Legnica). W wykonaniu solistów ze Szprotawy i Legnicy usłyszeliśmy także wiersze i piosenki . W swoich programach artyści inspirowali się niezwykłą osobowością i nauczaniem papieża Polaka, które dzięki naszym przemyśleniom i zaangażowaniu stają się czytelnym drogowskazem na drodze do wieczności. Uczestnikom festiwalu towarzyszyła znana papieska pieśń „Barka”. Jak zwykle wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i słodkim poczęstunkiem.VII Festiwal Twórczości Sakralnej, który odbył się 9 czerwca 2012 roku nawiązywał do hasła Roku Sakramentów Świętych, ogłoszonego w Kościele Greckokatolickim w celu przygotowania obchodów Jubileuszu 1025-lecia Chrztu Rusi Ukrainy. Uczestnicy spotkania realizowali temat „Sakramenty święte - dar spotkania z Chrystusem”. Nowością festiwalu było wykorzystanie do przedstawień narzędzi multimedialnych, które stanowiły tło do występów. Wykorzystując komputerową prezentację uczniowie klasy szóstej przygotowali inscenizację „Sakramenty - znaki Chrystusa”. Najmłodsze dzieci wystąpiły z programem „Jestem dzieckiem Bożym”, a nieco starsze wyjaśniały znaczenie Siedmiu Sakramentów Świętych. W wykonaniu przedstawicielek ze Szprotawy podziwialiśmy program o Eucharystii. Goście z Wrocławia zaprezentowali inscenizację pod tytułem „Nadzwyczajny gość”. Uczniowie klasy trzeciej i piątej przygotowali „Historię Króla”, która opowiadała o znaczeniu i etapach chrześcijańskiego nawrócenia. Gwiazdą festiwalu okazała się jego najmłodsza uczestniczka Kasia Pankiewicz, która zaśpiewała „Barkę”.VIII Festiwal Twórczości Sakralnej odbył się w przeddzień święta Zesłania Ducha Świętego w sobotę 22 czerwca 2013 r. Artystyczne występy poprzedziła Boska Liturgia w greckokatolickiej cerkwi, której przewodniczył ks. mitrat Julian Hojniak z Zielonej Góry. Na festiwalowej scenie pojawili artyści, którzy zaprezentowali bardzo różnorodny program na temat „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest”(Ef 4,5). Znalazły się tutaj odwołania do początku dziejów Kościoła greckokatolickiego czyli do Chrztu Rusi Kijowskiej. Grupa z legnickiego gimnazjum zaprezentowała przedstawienie ”Źródło naszej wiary”, dzieci z Dąbia pokazały inscenizację „Stukajcie i wam otworzą”, piąta i szósta klasa przygotowała program „Jestem chrześcijaninem”, klasa pierwsza zainscenizowała wiersz „Chrzest Włodzimierza”, parafianie z Wrocławia zaprezentowali wiersze i piosenki, a także inscenizację „Ja chcę widzieć”. W trakcie festiwalu zabrzmiały również piosenki w wykonaniu parafian z Legnicy.IX Festiwal Twórczości Sakralnej odbył się 21 czerwca 2014 roku. Myślą przewodnią festiwalu były słowa Metropolity Andrzeja Szeptyckiego „Chrześcijaństwo - to miłość, tak jak ewangelia - to nauka miłości”. Tegoroczne spotkanie było poświęcone pamięci Wielkiego Metropolity w 70 rocznicę jego śmierci. Innowacją festiwalu była aktywna forma homilii z udziałem dzieci, którą podczas Boskiej Liturgii wygłosił nasz proboszcz ks. Mirosław Drapała. Nowością na festiwalowej scenie był również występ teatru lalkowego, który przedstawił historię powołania Metropolity Andrzeja. Przedstawiciele wrocławskiej parafii zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Lot orła”, na tle multimedialnej prezentacji o Arcybiskupie Szeptyckim. Festiwal charakteryzował się też dużym rozśpiewaniem uczestników, czego przykładem był występ grupy „Soneczka” z Zamienic, a także kilku grup z Legnicy i Dąbia.

 
Parafia
 • O parafii
 • Duszpasterze
 • Historia parafii
 • Świątynia
 • Chór parafialny „Kryłos”
 • Zespół „Damo radu”
 • Festiwal Twórczości sakralnej • Adres i kontakt
  ul. Wrocławska 180
  59-220 Legnica
  tel./fax: +48 76 854 47 46

  Nabożeństwa
  niedziela: godz. 10.00 i 12.00,
  święta: godz. 10.00 i 18.00
  dni powszednie: godz. 8.00 lub 18.00 [ szczegóły ]

  Linki
 • Ukraiński Kościół Greckokatolicki
 • Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Olsztyńsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Metropolitalne Duchowne Seminarium w Lublinie

 • Cerkiew Lódź
 • Cerkiew Opole
 • Cerkiew Poznań
 • Cerkiew Słupsk
 • Cerkiew Wrocław

 • [więcej]


  Parafia Greckokatolicka w Legnicy (Eparchia Wrocławsko-Koszalińska kościoła Greckokatolickiego w Polsce) © 2021
  PARAFIA

  O parafii
  Duszpasterze
  Historia parafii
  Świątynia
  Chór parafialny
  Zespół „Damo Radu”
  Festiwa Twórczości Sakralnej
  WYDARZENIA

  OGŁOSZENIA
  PARAFIALNE


  Aktualizowano:
  2024-07-21
  FOTO GALERIE

  KONTAKT

  Kontakt
  Lokalizacja na mapie

  Linki